Algemene voorwaarden evenementen

Artikel 1 Definities

In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:

Koper
De consument of het bedrijf dat een Ticket koopt via Horeca Spoordonk BV voor een Evenement;

Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden van Horeca Spoordonk BV

Boeking
Het tot stand brengen van een overeenkomst waarbij de Koper op de wijzen als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met een Organisator van een Evenement.

Entreegelden
De prijs van het ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen;

Evenement
De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend - een voorstelling wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot – een muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;

Locatie
De plaats waar het Evenement gehouden wordt;

Organisator
De partij die het Evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket;

Overeenkomst
De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Koper;

Telefonische Verkoop
De verkoop die plaatsvindt via het door Horeca Spoordonk beschikbaar gestelde telefoonnummer 0499-573671. Dit nummer kan per Evenement afwijken;

Ticket
Het toegangsbewijs tot een Evenement;

Horeca Spoordonk BV
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Horeca Spoordonk B.V., gevestigd te Spoordonkseweg 80, 5688 KE Oirschot.

Website
De website www.kroegske.nl

Verkooppunten
De verkoop van Tickets via vooraf bepaalde de verkooppunten in de regio.

Artikel 2 Algemeen
2.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van Horeca Spoordonk BV worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere Boeking voor Tickets, zowel telefonisch, via de websites van Horeca Spoordonk BV, als via de verkooppunten Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
De locatie waar het Evenement wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren, die op het evenement kenbaar worden gemaakt.. De Koper verklaart zich door het kopen van het Ticket ook op voorhand met die voorwaarden akkoord.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst: De Overeenkomst komt tot stand zodra de Koper een Boeking heeft geplaatst. Organisator kan de Overeenkomst louter ter harer keuze eenzijdig ontbinden, danwel schadevergoeding vorderen danwel, nakoming vorderen, indien de Koper haar verplichtingen uit hoofde van de totstandgekomen overeenkomst niet nakomt.

3.3 Een Boeking is voor de Koper onherroepelijk. Het is voor Koper niet mogelijk om ten aanzien van een stand gekomen Overeenkomsten wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4 Tickets
4.1 Tickets kunnen door een Koper worden geboekt via de Website van Horeca Spoordonk BV of via Verkooppunten, danwel telefonisch via het door Horeca Spoordonk BV op haar Website aangegeven telefoonnummer.

4.2 De door Horeca Spoordonk BV geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door Horeca Spoordonk BV aan de Koper ter beschikking gesteld.

Artikel 5 Fulfillment
5.1 Horeca Spoordonk BV streeft er naar voor aanvang van het Evenement, maar ten minste 5 dagen voor de aanvang van het Evenement de Tickets aan de Koper te versturen, zulks onder de voorwaarde dat de koopprijs voor de Tickets is voldaan. Indien de Tickets door de Koper niet tijdig zijn ontvangen, dan dient de Koper schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met Horeca Spoordonk BV.

5.2 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Koper te worden gecontroleerd op juistheid. Als de klant binnen 5 dagen voor aanvang van het evenement Horeca Spoordonk BV niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan Horeca Spoordonk BV besluiten de Tickets niet om te ruilen.

5.3 Horeca Spoordonk BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om Boekingen te weigeren van Kopers, danwel aanvullende voorwaarden aan Boekingen te stellen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Horeca Spoordonk BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Koper door welke oorzaak dan ook.

6.2 Voor zover aansprakelijkheid van Horeca Spoordonk BV uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van Horeca Spoordonk BV.

Artikel 7 Overig

7.1 Voorts beroept Horeca Spoordonk BV zich op de algemene voorwaarden van Koninklijke Horeca Nederland waarbij zij is aangesloten.

Wat vinden onze bezoekers

Dhr Soetens

Heerlijk gegeten bij Dinercafé 't Kroegske. We komen in de zomer zeker terug voor een rondje Pitch&Putt.

Zij kwamen ook al bij ons Plan uw zakelijke bijeenkomst »